чл. 9 ЗН

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за наследството

Чл. 9. (1) Съпругът наследява част, равна на частта на всяко дете.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 60 от 1992 г.) Когато съпругът наследява заедно с възходящи или с братя и сестри, или с техни низходящи, той получава половината от наследството, ако то се е открило преди навършването на десет години от сключването на брака, а в противен случай получава 2/3 от наследството. А когато съпругът наследява заедно с възходящи и с братя и сестри или с техни низходящи, той получава една трета от наследството в първия случай и половината във втория.
(3) (Доп. – ДВ, бр. 60 от 1992 г.) Ако няма други наследници по предходната алинея, съпругът получава цялото наследство.

« Обратно към нормативния акт/термините