чл. 44, ал. 1, т. 3 ЗМСМА

« Обратно към нормативния акт

Закон за местното самоуправление и местната администрация

Чл. 44. (Доп. – ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 01.05.2009 г.; изм., бр. 14 от 2009 г.; бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.; изм., бр. 53 от 2014 г.) (1) Кметът на общината: […] 3. (изм. – ДВ, бр. 65 от 1995 г., доп., бр. 69 от 2003 г., в сила от деня, следващ датата на произвеждане на местните избори през 2003 г.) назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт