чл. 38, ал. 2 ЗМСМА

« Обратно към нормативния акт

Закон за местното самоуправление и местната администрация

Чл. 38. […] (2) (Нова – ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм., бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г., доп., бр. 69 от 2006 г.; доп., бр. 63 от 2007 г., в сила от 03.08.2007 г.; изм., бр. 9 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2014 г., в сила от 05.03.2014 г.) Кметът на общината, както и кметовете на райони и кметства се избират пряко от населението за срок от 4 години при условия и по ред, определени с Изборния кодекс.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт