Home чл. 4, ал. 1, т. 1 ЗМДВИП

чл. 4, ал. 1, т. 1 ЗМДВИП

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците

Чл. 4. (1) (Предишен текст на чл. 4 – ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 09.04.2020 г.) Удължават се с един месец от отмяната на извънредното положение:
1. сроковете, определени в закон, извън тези по чл. 3, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт