Home чл. 54 ЗМДТ

чл. 54 ЗМДТ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за местните данъци и такси
Чл. 54. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм., бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр.95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.; изм., бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) (1) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице.
(2) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Данните по ал. 1 се предоставят от Министерството на финансите на общините:
1. ежедневно – чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между Министерството на финансите и софтуерния продукт за администриране на местните данъци и такси на съответната община за обмен на данните от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, или
2. ежемесечно – на електронен носител.
(3) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Алинея 1 не се прилага, когато:
1. пътното превозно средство е придобито по наследство;
2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;
3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната;
4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък;
5. (отм. – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.; нова – ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) са налице основания за ползване на данъчни облекчения по чл. 59, ал. 4.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., предишен текст на чл. 54, изм. – ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., доп. – ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. – ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.; предишна ал. 1, изм., бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.; изм., бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по ал. 1, декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32, като в случай че същата не е подадена в посочения срок, служител на общинската администрация образува служебно партида за превозното средство въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението.
(5) (Нова – ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.; изм., бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.; предишна ал. 2, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната, декларации се подават пред общината по регистрация на превозното средство.
(6) (Нова – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм., бр.95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; предишна ал. 3, изм., бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение с данъчната декларация по ал. 4 или с подаване на нова данъчна декларация.
(7) (Нова – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.; изм., бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм., бр.95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; предишна ал. 4, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.; изм., бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Служителят на общинската администрация може да изисква документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане.
(8) (Нова – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.; предишна ал. 5, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици.
(9) (Нова – ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 3 – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.; предишна ал. 6, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Когато липсват данни за годината на производство на пътното превозно средство, за такава се приема годината на първата му регистрация.
(10) (Нова – ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.; доп., бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; предишна ал. 7, изм., бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Когато няма налична информация в общината за платения данък по чл. 44, собственикът представя документ за платения данък при придобиването на декларираното превозно средство, а в случаите по чл. 168 от Закона за данък върху добавената стойност – документ, удостоверяващ внасянето на данъка върху добавената стойност.;
(11) (Нова – ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.; изм., бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; предишна ал. 8, изм., бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Когато в свидетелството за регистрация на превозните средства по чл. 55, ал. 7 липсват данни за допустимата максимална маса на състава от превозни средства, в декларацията по ал. 4 се посочва допустимата максимална маса на състава от превозни средства, определена от производителя.
(12) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) При установяване на допълнителни обстоятелства, които са от значение за определяне размера на данъка, дължимият данък се определя от служител на общинската администрация и се съобщава на лицето.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт