Home чл. 28 ЗМДТ

чл. 28 ЗМДТ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за местните данъци и такси

Чл. 28. (Изм. – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.; доп., бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм., бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г.; изм. изцяло, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.
(2) (Изм. изцяло – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
(3) (Нова – ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При прехвърляне на недвижим имот или при учредяване на вещни права върху недвижим имот дължимият до прехвърлянето/учредяването данък, включително за месеца на прехвърлянето/учредяването, се заплаща от прехвърлителя/учредителя преди прехвърлянето/учредяването.
(4) (Нова – ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) За недвижимите имоти, придобити през текущата година, данъкът се заплаща в сроковете по ал. 1, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на сроковете по ал. 1, данъкът се заплаща в двумесечен срок от датата на придобиването на имота.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., доп. – ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 3 – ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.; предишна ал. 4, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Данъкът върху недвижимите имоти постъпва в приход на бюджета на общината, на територията на която се намира имотът. Данъкът, дължим от концесионера за имот, разположен на територията на повече от една община, постъпва в приход на общината, на чиято територия е по-голямата част от имота.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт