Home чл. 14 ЗМДТ

чл. 14 ЗМДТ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за местните данъци и такси

Чл. 14. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.07.2011 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.; доп., бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г.; изм., бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.; изм., бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) За новопостроените сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията собственикът, уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.
(2) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2020 г.; доп., бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за новопостроените сгради, подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията. Необходимите данни за определяне на данъка на новопостроените сгради и/или на самостоятелни обекти в тях се предоставят на служителите по чл. 4, ал. 1 от възложителя на строежа в двумесечен срок след завършването на сградата в груб строеж по образец, определен от министъра на финансите.
(3) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за имотите и ограничените вещни права, придобити по възмезден или безвъзмезден начин по раздел трети от тази глава.
(4) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.07.2011 г.; предишна ал. 2, изм., бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) За новопостроен или придобит по друг начин имот или ограничено вещно право на ползване в срока по ал. 1 предприятията подават информация за отчетната стойност и други обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г.; изм., бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.; предишна ал. 2, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.07.2011 г.; предишна ал. 3, изм., бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) При преустройство и при промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и при промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината по реда и в срока по ал. 1.
(6) (Нова – ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г.; предишна ал. 3, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.07.2011 г.; предишна ал. 4, доп., бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) При придобиване на имот по наследство декларацията по ал. 1 се подава в срока по чл. 32. В случай че не е подадена данъчна декларация по ал. 1 от наследниците или заветниците, след изтичането на срока по чл. 32 служителят по чл. 4, ал. 1 образува партида за наследения недвижим имот въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението.
(7) (Нова – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.; предишна ал. 4, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.07.2011 г.; предишна ал. 5, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.; доп., бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели. Подадените данни по ал. 2 от един възложител ползват останалите възложители.
(8) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Не се изисква подаване на данъчна декларация, когато промяната в обстоятелствата, имащи значение за определяне на данъка, са удостоверени от общината в случаите на търпимост на строежите, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради или в качеството є на възложител по Закона за устройство на територията. Служител от общинската администрация отразява служебно настъпилите промени в техническите характеристики на имота.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт