чл. 60 ЗКИР

« Обратно към нормативния акт

Закон за кадастъра и имотния регистър

Чл. 60. В част „А“ на партидата се вписват:
1. идентификаторът;
2. видът на имота – поземлен имот, сграда или самостоятелен обект в сграда;
3. адресът;
4. границите на поземления имот (идентификаторите на съседните поземлени имоти, съответно на самостоятелните обекти в сграда);
5. площта в квадратни метри или в декари;
6. предназначението на имота;
7. етажността на сградата;
8. обстоятелството по чл. 67, ал. 2 от Закона за наследството.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт