Home чл. 54, ал. 2 ЗКИР

чл. 54, ал. 2 ЗКИР

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за кадастъра и имотния регистър

чл. 54 […] (2) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2016 г.) Когато непълнотата или грешката е свързана със спор за материално право, тя се отстранява след решаване на спора по съдебен ред. При необходимост съдът може да възложи на вещо лице, правоспособно по кадастър, изработване на комбинирана скица с координати на граничните точки. Влязлото в сила съдебно решение, придружено от проект за изменение, изготвен от правоспособно лице по кадастър, е основание за изменение на кадастралната карта по реда на чл. 53а, т. 1.

Редакция към ДВ, бр. 49 от 13.06.2014 г.:
(2) Когато непълнотата или грешката е свързана със спор за материално право, тя се отразява в комбинирана скица и се отстранява в кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти въз основа на скица-проект след решаване на спора по съдебен ред.

Редакция към ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г.:
(2) (Доп. – ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм., бр. 30 от 2006 г., в сила от 01.03.2007 г.) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождението на имота.

Редакция към ДВ, бр. 36 от 30.04.2004 г.:
(2) (Доп. – ДВ, бр. 36 от 2004 г.) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по реда на Закона за административното производство пред окръжния съд по местонахождението на имота.

Редакция към ДВ, бр. 34 от 25.04.2000 г.:
(2) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по реда на Закона за административното производство пред окръжния съд.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт