Home чл. 53, ал. 2, изр. 2 ЗКИР

чл. 53, ал. 2, изр. 2 ЗКИР

« Обратно към нормативния акт/термините

Закона за кадастъра и имотния регистър

чл. 53 […] Редакция към ДВ, бр. 57 от 22.07.2016 г.:
(2) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2016 г.) При наличие на документи, удостоверяващи дублиране на носителите на право на собственост, съответно на друго вещно право, за един и същ имот в кадастралния регистър на недвижимите имоти се записват данните за всички лица и документи.

Редакция към ДВ, бр. 49 от 13.06.2014 г.:
(2) При наличие на противопоставими права на собственост, съответно на друго вещно право на повече от едно лице за един и същи имот, в кадастралния регистър на недвижимите имоти се записват данните за всички лица и документи.

Редакция към ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г.:
(2) Непълнотите или грешките на основните данни в кадастралната карта и кадастралните регистри се допълват или поправят по молба на заинтересуваното лице. Когато непълнотите или грешките са свързани със спор за материално право, те се отстраняват след решаването му по съдебен ред.
(3)(Изм. – ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Непълнотите и грешките по ал. 1, т. 1 се установяват на самото място от службата по геодезия, картография и кадастър с акт, който се подписва от съставителя, заявителя и пряко заинтересуваните собственици.

Редакция към ДВ, бр. 34 от 25.04.2000 г.:
(2) Непълнотите или грешките на основните данни в кадастралната карта и кадастралните регистри се допълват или поправят по молба на заинтересуваното лице. Когато непълнотите или грешките са свързани със спор за материално право, те се отстраняват след решаването му по съдебен ред.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт