Home чл. 60, ал. 2 ЗКИ

чл. 60, ал. 2 ЗКИ

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за кредитните институции

Чл. 60. […] (2) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2007 г., доп., бр. 59 от 2016 г.) Когато кредитът или отделни вноски от него не бъдат издължени на договорените дати за плащане, както и в случаите, когато кредитът бъде обявен за предсрочно изискуем поради неплащане в срок на една или повече вноски по кредита, банката може да поиска издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс въз основа на извлечение от счетоводните си книги. Извлечението от счетоводните книги съдържа най-малко информация за:
1. броя на вноските, които не са издължени на договорените дати за плащане или са частично погасени, и общия размер на просрочената сума;
2. общия размер на непогасената част от общия размер на дължимата сума от потребителя, включваща главница и непогасената договорена лихва;
3. размера на обезщетението за забава за просрочените плащания.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт