Home чл. 125 ЗКИ

чл. 125 ЗКИ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за кредитните институции

Чл. 125. (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) (1) Когато ликвидаторът на банка установи в процеса на доброволна ликвидация, че банката е неплатежоспособна по смисъла на чл. 36, ал. 2 , той предлага на БНБ да поиска от съда откриване на производство по несъстоятелност. Към предложението ликвидаторът прилага доклад и документи, удостоверяващи финансовото състояние на банката.
(2) Българската народна банка извършва проверка на предложението по ал. 1.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) Ако предложението по ал. 1 е основателно, Управителният съвет на БНБ по предложение на подуправителя, ръководещ Управление „Банков надзор”, в срок 5 работни дни от предложението по ал. 1 взема решение, с което установява, че банката се намира в състояние на неплатежоспособност, и за отправяне на искане до компетентния съд за откриване на производство по несъстоятелност.
(4) Съдът разглежда искането на БНБ при условията и по реда, предвидени в Закона за банковата несъстоятелност.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт