Home чл. 115, ал. 2, т. 2 ЗКИ

чл. 115, ал. 2, т. 2 ЗКИ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за кредитните институции

Чл. 115. […] (2) (Отм. – ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) Опасност от неплатежоспособност на банка е налице, когато: […] 2. ликвидните активи на банката по преценка на БНБ няма да бъдат достатъчни, за да може банката да изпълнява задълженията си в деня на тяхната изискуемост, или

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт