Home чл. 103, ал. 2 ЗКИ

чл. 103, ал. 2 ЗКИ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за кредитните институции

Чл. 103. […] (2) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) В случаите по ал. 1 БНБ може да:
1. отправи писмено предупреждение до банката;
2. (доп. – ДВ, бр. 59 от 2016 г.) свика общо събрание на акционерите или да насрочи заседание на управителния и надзорния съвет (съвета на директорите), като определи дневния ред за провеждане на общото събрание или заседанието, включително и да изиска приемане на решение за смяна на специализираното одиторско предприятие;
3. разпореди писмено да се преустановят и отстранят допуснатите нарушения;
4. разпореди писмено да се предприемат мерки за подобряване на финансовото състояние на банката;
5. ( доп. – ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 31.12.2010 г.; доп., бр. 105 от 2011 г.; изм., бр. 27 от 2014 г.) изиска от банката да притежава собствен капитал, надвишаващ изискванията, установени с наредбата по чл. 39, ал. 2 и в Регламент (ЕС) № 575/2013, във връзка с рисковете или елементи от тях, които не попадат в обхвата на чл. 1 от регламента; при определяне на допълнителното капиталово изискване въз основа на прегледа и оценката по чл. 79в се вземат предвид:
а) качествените и количествените характеристики на процеса за оценка на капитала на банката по чл. 73а;
б) текущата адекватност на вътрешните правила за управление и контрол по чл. 15, ал. 1, т. 4 и 6;
в) резултатът от надзорния преглед и оценка по чл. 79в и 80г;
г) оценката на системния риск;
6. (нова – ДВ, бр. 27 от 2014 г.) разпореди отстраняването на недостатъците по отношение на обхващането на рисковете от вътрешен подход или предприемането на необходимите мерки за ограничаване на последиците от тях, в т. ч. чрез налагане на по-високи мултипликационни коефициенти;
7. (нова – ДВ, бр. 27 от 2014 г.) отнеме разрешението за използване на вътрешен подход или да изиска своевременно усъвършенстване на подхода;
8. (предишна т. 6, доп. – ДВ, бр. 27 от 2014 г.) разпореди писмено на банката да предприеме действия за промени в лихвите, падежната структура и другите условия, отнасящи се до политиката и операциите на банката както и да разпореди редуциране на риска, който е присъщ на дейността, продуктите и системите на банката;
9. (предишна т. 7 – ДВ, бр. 27 от 2014 г.) ограничи дейността на банката, като й забрани да извършва определени сделки, дейности или операции;
10. (предишна т. 8 – ДВ, бр. 27 от 2014 г.) ограничи обема на определен вид дейности, извършвани от банката;
11. (предишна т. 9 – ДВ, бр. 27 от 2014 г.) задължи писмено банката да увеличи капитала си;
12. (предишна т. 10, изм. – ДВ, бр. 27 от 2014 г.) изиска от банката да използва нетната си печалба за увеличаване на собствения капитал или да й забрани:
а) плащането на дивиденти или разпределянето на капитал под друга форма, или
б) плащането на лихва на акционерите или държателите на инструменти на допълнителния капитал от първи ред, като спазването на тази забрана не представлява неизпълнение от страна на банката по инструментите;
13. (предишна т. 11 – ДВ, бр. 27 от 2014 г.) забрани извършването на дейност от чуждестранна банка чрез клон или директно; когато е наложена постоянна забрана за извършване на дейност от клон на банка, съответният орган на банката взема решение за прекратяване дейността на клона, за уреждане на отношенията с кредиторите на банката и за заличаването му от съответния търговски регистър;
14. (доп. – ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2011 г.; предишна т. 12, бр. 27 от 2014 г.) изиска ограничаване на оперативните разходи на банката, включително на променливите възнаграждения като процент от общите нетни приходи, когато това е несъвместимо с поддържането на достатъчен собствен капитал, и/или да забрани изплащането им ;
15. (предишна т. 13 – ДВ, бр. 27 от 2014 г.) изиска промени във вътрешните правила и процедури на банката;
16. (изм. и доп. – ДВ, бр. 105 от 2011 г.; предишна т. 14 – ДВ, бр. 27 от 2014 г.; доп., бр. 59 от 2016 г.) разпореди писмено на банката да освободи едно или повече лица, оправомощени да управляват и представляват банката, както и членове на управителния съвет, съвета на директорите или на надзорния съвет, лица от висшия ръководен персонал или други администратори на банката; ако в определения от БНБ срок банката не освободи съответното лице, БНБ може да го отстрани от длъжност и може да назначи друго на негово място за времето до провеждане на съответния избор; от деня на получаването на акта на БНБ за отстраняване от длъжност правомощията на лицето – адресат на мярката, се преустановяват и извършените от него управителни и представителни действия след тази дата нямат действие спрямо банката;
17. (изм. – ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.; предишна т. 15 – ДВ, бр. 27 от 2014 г.) лиши временно от право на глас акционер и/или му нареди писмено да прехвърли притежаваните от него акции в срок 30 дни;
18. (предишна т. 16 – ДВ, бр. 27 от 2014 г.) забрани извършването на сделки и операции с лица, с които банката е в тесни връзки или които принадлежат към същата консолидирана група, към която принадлежи и банката, или които са членове на органите за управление на банката, или които упражняват контрол върху банката, или имат квалифицирано дялово участие, или участват в управлението на лицата, които упражняват контрол върху банката;
19. (предишна т. 17, доп. – ДВ, бр. 27 от 2014 г.) постави допълнителни изисквания към банката във връзка с извършваната от нея дейност включително изиска публично оповестяване на допълнителна информация или промени в устава на банката;
20. (нова – ДВ, бр. 27 от 2014 г.) изисква прилагане на специална политика за провизиране или третиране на активите чрез капиталовите изисквания;
21. (предишна т. 18 – ДВ, бр. 27 от 2014 г.; отм., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г; нова – ДВ, бр. 94 от 2019 г.) изиска представяне на план за привеждане в съответствие с изискванията на този закон, Регламент (ЕС) № 575/2013 и актовете по прилагането им и определи срок за изпълнението му, както и да изиска промени в обхвата и срока на плана;
22. (нова – ДВ, бр. 27 от 2014 г.) оповести публично информация за извършено нарушение с посочване на нарушителя;
23. (предишна т. 19 – ДВ, бр. 27 от 2014 г.; доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) назначи двама или повече квестори на банката за определен срок в случаите, когато не са налице условията за назначаване на временен управител по чл. 46 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитните институции и инвестиционни посредници;
24. (предишна т. 20 – ДВ, бр. 27 от 2014 г.; изм., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) постави банката под специален надзор при условията и по реда на чл. 115 – 121;
25. (доп. – ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.; предишна т. 21 – ДВ, бр. 27 от 2014 г.) отнеме лиценза за извършване на банкова дейност или друго издадено от нея разрешение или одобрение с акта за отнемането на лиценза БНБ задължително назначава квестори, ако такива не са били назначени преди издаването на този акт.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт