Home чл. 26, ал. 2 ЗК

чл. 26, ал. 2 ЗК

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за кооперациите

Председател на кооперацията
Чл. 26. (1) (Изм. – ДВ, бр. 41 от 2007 г.) Председателят на кооперацията се избира измежду членовете на кооперацията за срок четири години. Той е председател и на управителния съвет и участва в неговата работа с равен глас.
(2) Председателят на кооперацията:
1. представлява кооперацията;
2. организира изпълнението на решенията на общото събрание, на управителния съвет и на органите на кооперативния съюз, в който членува;
3. ръководи текущата дейност на кооперацията;
4. сключва и прекратява трудовите договори, наказва и награждава работници и служители на кооперацията и определя трудовите им възнаграждения;
5. изпълнява и други функции, определени в устава, съобразно закона.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт