Home чл. 8, ал. 1 ЗЖСК

чл. 8, ал. 1 ЗЖСК

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за жилищностроителните кооперации

Чл. 8. (Изм. – ДВ, бр. 46 от 1989 г.) (1) Жилищностроителната кооперация се счита учредена, след като бъде регистрирана в окръжния съд по седалището й. Молбата за регистрация се подава от управителния съвет. Към нея се прилагат:
1. препис от протокола на учредителното събрание;
2. препис от приетия устав на жилищностроителната кооперация;
3. документ от народния съвет, че решението за учредяване на жилищностроителната кооперация и членовете й са утвърдени по реда на чл. 7;
4. свидетелство за съдимост на членовете на управителния и контролния съвет.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт