Home чл. 73 ЗЕВИ

чл. 73 ЗЕВИ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за енергията от възобновяеми източници

Чл. 73. (Нов – ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; обявен за противоконституционен, бр. 65 от 2014 г. , с Решение № 13 от 31.07.2014 г. на КС на РБ по к. д. № 1/2014 г.) (1) На лице, задължено да удържи и внесе таксата по чл. 35а, което не подаде справката по чл. 35б, ал. 2, не я подаде в срок, не посочи или посочи неверни данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимата такса в по-малък размер, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 размерът на имуществената санкция е от 7000 до 15 000 лв.
(3) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на КЕВР, а наказателните постановления се издават от председателя на КЕВР или от оправомощено от него длъжностно лице.
(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт