Home чл. 35в ЗЕВИ

чл. 35в ЗЕВИ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за енергията от възобновяеми източници

Чл. 35в. (Нов – ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; обявен за противоконституционен – ДВ, бр. 65 от 2014 г. , с Решение № 13 от 31.07.2014 г. на КС на РБ по к. д. № 1/2014 г.) (1) За невнесената в срок такса по чл. 35а се начислява и дължи лихва в размер на законната лихва съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.
(2) Таксата по чл. 35а не подлежи на възстановяване.
(3) Просрочената такса по чл. 35а подлежи на принудително изпълнение от публичен изпълнител по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Актът за установяване на вземането се издава от председателя на КЕВР.
[Вижте мотивите към Решение № 13 от 31.07.2014 г. на КС на РБ по к. д. № 1/2014 г.]

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт