Home чл. 35а ЗЕВИ

чл. 35а ЗЕВИ

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за енергията от възобновяеми източници

Чл. 35а. (Нов – ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; обявен за противоконституционен, бр. 65 от 2014 г. , с Решение № 13 от 31.07.2014 г. на КС на РБ по к. д. № 1/2014 г.) (1) За производството на електрическа енергия от вятърна и слънчева енергия се събира такса.
(2) Размерът на таксата по ал. 1 се определя по следната формула:
ТПЕЕ = ПЦ х КИЕЕ х 20 %,
където:
ТПЕЕ е такса за производство на електрическа енергия;
ПЦ е преференциалната цена по чл. 31, ал. 1 без данъка върху добавената стойност;
КИЕЕ е количеството изкупена електрическа енергия от обществения доставчик и от крайните снабдители по чл. 31, ал. 5.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт