Home чл. 31, ал. 5 ЗЕВИ

чл. 31, ал. 5 ЗЕВИ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за енергията от възобновяеми източници

Чл. 31. […] (5) (Изм. – ДВ, бр. 29 от 2012 г., в сила от 10.04.2012 г.; изм., бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; доп., бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.; изм., бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) Общественият доставчик, съответно крайните снабдители изкупуват произведената електрическа енергия от възобновяеми източници при следните условия:
1. по преференциална цена за количествата електрическа енергия до размера на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което са определени преференциални цени в съответните решения на КЕВР; за обектите по чл. 24, т. 3 определеното нетно специфично производство на електрическа енергия не се прилага;
2. по цена за излишък на балансиращия пазар за количествата, надхвърлящи производството по т. 1.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт