пар. 1, т. 2а ДР ЗЕ

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за енергетиката

§ 1. По смисъла на този закон: […] 2а. (нова – ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) „Битов клиент“ е клиент, който купува електрическа или топлинна енергия с топлоносител гореща вода или пара за отопление, климатизация и горещо водоснабдяване, или природен газ за собствени битови нужди.

« Обратно към нормативния акт/термините