Home чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ

чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ

« Обратно към нормативния акт

Закон за енергетиката

Чл. 83. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 74 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.; изм., бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г.; изм., бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.; доп., бр 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) (1) (Изм. изцяло – ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Устройството и експлоатацията на електроенергийната система се осъществяват съгласно норми, предвидени във: […] 6. правилата за измерване на количеството електрическа енергия, регламентиращи принципите на измерване, начините и местата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване, включително за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия, както и създаването, поддържането и достъпа до база данни с регистрацията от средствата за търговско измерване.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт