Home чл. 38а ЗЕ

чл. 38а ЗЕ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за енергетиката

Чл. 38а. (Нов – ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.; изм., бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Договорите с потребители на енергийни услуги задължително съдържат:
1. данни, идентифициращи енергийното предприятие, включително адрес;
2. предлаганите услуги и условията и реда за тяхното предоставяне;
3. средствата, чрез които може да се получи актуална информация за всички приложими цени на предлаганите услуги;
4. срок на договора, условията за временно преустановяване, прекратяване на тяхното предоставяне и на договора;
5. (доп. – ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) условията за едностранно прекратяване на договора от ползвателя на енергийни услуги включително при промяна на договорните условия и цени и възможността за такова прекратяване без допълнително плащане;
6. условията и реда за прихващане и възстановяване на суми при неспазване на изискванията за качество на договорените услуги, включително неточно или забавено фактуриране;
7. (доп. – ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) правата на потребители на енергийни услуги, включително информация относно процедурата по разглеждането и произнасянето по жалби в срок до три месеца от постъпването им;
8. други условия съгласно предвиденото в този закон.
(2) Условията по ал. 1, както и предложенията за тяхната промяна се оповестяват преди сключването или потвърждаването на договора.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт