Home чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗЕ

чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗЕ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за енергетиката

Чл. 110. (1) За целите на измерването на количествата електрическа енергия операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи в съответствие с издадените им лицензии осигуряват:
1. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) техническо и метрологично обезпечаване, развитие и модернизация на средствата за търговско измерване;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт