Home чл. 104а ЗЕ

чл. 104а ЗЕ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за енергетиката

Чл. 104а. (Нов – ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.; доп., бр. 83 от 2018 г.; доп., бр. 17 от 2019 г.) (1) Крайните клиенти използват електропреносната или съответната електроразпределителна мрежа, към която са присъединени, при публично известни общи условия.
(2) Общите условия съдържат задължително:
1. информация, която се предоставя от оператора на електропреносната или на съответната електроразпределителна мрежа;
2. условията за прекратяване или прекъсване на снабдяването;
3. условията за качество и надеждност на снабдяването;
4. отговорността на оператора при нерегламентирано прекъсване и некачествено снабдяване;
5. ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6:
а) в полза на крайния снабдител за потребена електрическа енергия в случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия поради неправомерно присъединяване, промяна в схемата на свързване или неправомерно въздействие върху уреди, съоръжения или устройства по чл. 120, ал. 3;
б) в полза на клиента за потребена електрическа енергия в случаите на неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия поради повреда на уреди, съоръжения или устройства по чл. 120, ал. 3.
6. (нова – ДВ, бр. 17 от 2019 г.) видовете лични данни, които задължително се обработват от оператора на електропреносната или на съответната електроразпределителна мрежа, включително, но не само:
а) имена;
б) единен граждански номер;
в) адрес.
(3) Операторът на електропреносната или на съответната електроразпределителна мрежа публикува общите условия най-малко в един централен и един местен всекидневник.
(4) Публикуваните общи условия влизат в сила за крайните клиенти без изрично писмено приемане.
(5) (Нова – ДВ, бр. 83 от 2018 г.) Операторите на публично достъпни зарядни точки като крайни клиенти ползват електропреносната или съответната електроразпределителна мрежа, към която са присъединени, при общите условия по ал. 1.
(6) (Нова – ДВ, бр. 83 от 2018 г.) Ползвателите на услуги за зареждане на електрически превозни средства не са страна по сделки с оператора на електропреносната и/или електроразпределителната мрежа.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт