Home чл. 5, ал. 3, т. 1 ЗДвП

чл. 5, ал. 3, т. 1 ЗДвП

« Обратно към нормативния акт

Закон за движение по пътищата

Чл. 5. […] (3) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2010 г.) На водача на пътно превозно средство е забранено:
1. (изм. – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 22.01.2017 г.; изм., бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) да управлява пътно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или след употреба на наркотични вещества или техни аналози;

« Обратно към нормативния акт