Home чл. 183, ал. 4, т. 10 ЗДвП

чл. 183, ал. 4, т. 10 ЗДвП

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за движение по пътищата

Чл. 183. […] (4) (Нова – ДВ, бр. 85 от 2004 г., изм. и доп., бр. 51 от 2007 г.) Наказва се с глоба 50 лв. водач, който: […] 10. (нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) превозва деца в нарушение на изискванията на глава втора, раздел ХХV.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт