чл. 171, т. 1, б. б ЗДвП

« Обратно към нормативния акт

Закон за движение по пътищата

Чл. 171. (Доп. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. и доп., бр. 51 от 2007 г.; доп., бр. 43 от 2008 г.; изм., бр. 54 от 2010 г.; доп., бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.; изм., бр. 53 от 2014 г.; изм., бр. 101 от 2015 г., в сила от 22.12.2015 г.; изм., бр. 81 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.; влизане в сила изменено на 01.01.2018 г. – ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2016 г., в сила от 22.01.2017 г.; доп., бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г.; изм., бр. 54 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.; доп., бр. 97 от 2017 г.; изм., бр. 2 от 2018 г., в сила от 03.01.2018 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) За осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения се прилагат следните принудителни административни мерки:
1. временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач: […] б) (изм. – ДВ, бр. 51 от 2007 г.; изм., бр. 101 от 2016 г., в сила от 22.01.2017 г.; изм., бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, установена с медицинско и химическо лабораторно изследване или с изследване с доказателствен анализатор, или с друго техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух, или след употреба на наркотични вещества или техни аналози, установена с медицинско и химико-токсикологично лабораторно изследване или с тест, както и който откаже да бъде проверен с техническо средство или с тест, изследван с доказателствен анализатор или да даде биологични проби за химическо изследване и/или химико-токсикологично лабораторно изследване – до решаване на въпроса за отговорността му, но за не повече от 18 месеца; при наличие на изследване от кръвна проба или изследване с доказателствен анализатор по реда на чл. 174, ал. 4 установените стойности са определящи;

« Обратно към нормативния акт