чл. 167, ал. 1 ЗДвП

« Обратно към нормативния акт

Закон за движение по пътищата

Чл. 167. (1) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Лицата, които стопанисват пътя, го поддържат в изправно състояние, сигнализират незабавно препятствията по него и ги отстраняват във възможно най-кратък срок. Те не могат да предоставят на трети лица ползването на част от обхвата на пътя, когато това ще затруднява участниците в движението. В населените места тротоарите могат да се използват за търговски и други цели само ако е запазена площ за преминаване на пешеходците с широчина не по-малка от 2 метра.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт