Home чл. 137а ЗДвП

чл. 137а ЗДвП

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за движение по пътищата

Чл. 137а. (Нов – ДВ, бр. 51 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) (1) Водачите и пътниците в моторни превозни средства от категории M1, M2, M3 и N1, N2 и N3, когато са в движение, използват обезопасителните колани, с които моторните превозни средства са оборудвани.
(2) Могат да не използват обезопасителни колани:
1. бременните жени;
2. лицата, чието физическо състояние не позволява използването на обезопасителен колан;
3. (нова – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) лицата с трайни увреждания на горни крайници и/или опорно-двигателния апарат, които управляват моторни превозни средства, адаптирани съобразно техните нужди;
4. (предишна т. 3 – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) водачите на таксиметрови автомобили, когато превозват пътници в рамките на населеното място;
5. (предишна т. 4 – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) инструкторите-при управление на автомобила с учебна цел.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт