чл. 100, ал. 1, т. 2 ЗДвП

« Обратно към нормативния акт

Закон за движение по пътищата

Чл. 100. (Изм. – ДВ, бр. 51 от 2007 г.; бр. 88 от 2008 г.; изм., бр. 39 от 2011 г.; доп., бр. 101 от 2015 г., в сила от 22.12.2015 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2016 г., в сила от 22.01.2017 г.; доп., бр. 11 от 2017 г., в сила от 31.01.2017 г.; изм., бр. 2 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.; изм., бр. 105 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) (1) (Предишен текст на чл. 100 – ДВ, бр. 6 от 2004 г.; изм., бр. 51 от 2007 г.) Водачът на моторно превозно средство е длъжен да носи: […] 2. (доп. – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) свидетелство за регистрация на моторното превозно средство, което управлява и за тегленото от него ремарке;

« Обратно към нормативния акт