чл. 41 ППЗДС

« Обратно към нормативния акт

Правилник за прилагане на Закон за държавната собственост

Чл. 41. (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г.) Първоначалната наемна цена при провеждане на търгове за отдаване под наем на имоти за административни, производствени и стопански нужди не може да бъде по-ниска от размера на наемната цена на жилище със същата полезна площ и показатели, увеличена до 40 пъти в зависимост от реалните пазарни наемни цени за съответния район.
(2) (Изм. изцяло – ДВ, бр. 61 от 2011 г.) Първоначалната наемна цена по ал. 1 може да се намали до 30 на сто при неявяване на кандидати на първи търг.
(3) (Нова – ДВ, бр. 91 от 2008 г., в сила от 21.10.2008 г.; отм., бр. 61 от 2011 г.).
(4) (Нова – ДВ, бр. 25 от 2009 г.; изм., бр. 52 от 2010 г.) Първоначалната наемна цена при провеждане на търгове за отдаване под наем на морски плажове, които не са предоставени на концесия, може да бъде намалена до 30 на сто при неявяване на кандидати на първи търг, както и при явяване на един кандидат, чието заявление за участие не отговаря на нормативните и тръжните условия за провеждане на търга.
(5) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2011 г.) Първоначалната наемна цена при провеждане на търгове за отдаване под наем на незастроени имоти или части от имоти се определя по реда на чл. 38, коригирана с коефициент Кни=0,50.
(6) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2011 г.) Първоначалната наемна цена по ал. 5 може да се намали до 30 на сто при неявяване на кандидати на първи търг.
(7) (Нова – ДВ, бр. 52 от 2010 г.; предишна ал. 5, изм., бр. 61 от 2011 г.) При условията на ал. 2, 4 и 6 при последващи търгове първоначалната наемна цена може да бъде намалена до 50 на сто.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт