чл. 41, ал. 5 ППЗДС

« Обратно към нормативния акт

Правилник за прилагане на Закон за държавната собственост

Чл. 41. […] (5) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2011 г.) Първоначалната наемна цена при провеждане на търгове за отдаване под наем на незастроени имоти или части от имоти се определя по реда на чл. 38, коригирана с коефициент Кни=0,50.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт