Home чл. 4 ППЗДС

чл. 4 ППЗДС

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Правилник за прилагане на Закон за държавната собственост

Чл. 4. (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Имоти и вещи-частна държавна собственост, могат да се внасят като непарична вноска в капитала на търговски дружества с държавно участие въз основа на акт на Министерския съвет по реда, предвиден в Търговския закон и в Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.
(2) Капиталът на еднолични търговски дружества с държавно участие може да се намалява със стойността на имоти и вещи, които са апортирани в капитала му, въз основа на решение на Министерския съвет или на съответния министър съобразно отрасловата му компетентност.
(3) Имотите и вещите, със стойността на които е намален капиталът на едноличните търговски дружества с държавно участие, придобиват статут на частна държавна собственост и се управляват от ръководителя на ведомството, упражняващ правата на държавата в съответното дружество.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт