Home чл. 124 ЗДСл

чл. 124 ЗДСл

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за държавния служител

Подсъдност
Чл. 124. (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., а относно замяната на думата “окръжния” с “административния” в сила от 01.03.2007 г.; изм., бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Споровете относно възникването, съдържанието и прекратяването на служебните правоотношения, както и относно налагането на дисциплинарна отговорност се разглеждат от съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Решението на административния съд по спорове за налагане на дисциплинарни наказания по чл. 90, ал. 1, т. 1 – 4 не подлежи на касационно обжалване.
(2) Обжалването на актовете не спира тяхното изпълнение.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт