Home чл. 47 ЗДС

чл. 47 ЗДС

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за държавната собственост

Чл. 47. (Изм. – ДВ, бр. 55 от 1997 г.; изм., бр. 9 от 2000 г.; изм., бр. 32 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2010 г.; доп., бр. 45 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм., бр. 96 от 2017 г., в сила от 03.01.2018 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 9 от 2000 г., бр. 32 от 2005 г.; изм., бр. 87 от 2010 г.; доп., бр. 45 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм., бр. 96 от 2017 г., в сила от 03.01.2018 г.) Учредяването на ограничени вещни права върху имот – частна държавна собственост, чиято данъчна стойност надхвърля 500 хил. лв., се извършва с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 55 от 1997 г.; изм., бр. 32 от 2005 г.; изм., бр. 87 от 2010 г.) В случаите по ал. 1 въз основа на решението на Министерския съвет министърът на регионалното развитие и благоустройството провежда търг при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона, след което издава заповед и сключва договор .
(3) (Нова – ДВ, бр. 87 от 2010 г.) Продажбата на имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на Министерството на отбраната, чиято данъчна стойност надхвърля 500 000 лв., се извършва с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на отбраната. Въз основа на решението на Министерския съвет министърът на отбраната провежда търг при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона, след което издава заповед и сключва договор за продажба.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт