чл. 2, ал. 2, т. 4 ЗДС

« Обратно към нормативния акт

Закон за държавната собственост

Чл. 2. (Доп. – ДВ, бр. 52 от 2008 г.; доп., бр. 87 от 2010 г.) […] (2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 124 от 1998 г., изм., бр. 32 от 2005 г., бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.; доп., бр. 52 от 2008 г.) Публична държавна собственост са: […] 4. имотите, предоставени на ведомствата за изпълнение на функциите им;

« Обратно към нормативния акт