чл. 30 ЗДФИ

« Обратно към нормативния акт

Закон за държавната финансова инспекция

Чл. 30. (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2007 г.) Материалноотговорните лица се освобождават от имуществена отговорност, когато установените липси могат да бъдат компенсирани с констатирани при финансовата инспекция излишъци, ако са налице следните условия:
1. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2007 г.) излишъците и липсите да са установени при материална проверка на материалните активи, които подлежат на отчитане;
2. да съществува причинно-следствена зависимост между липсите и излишъците, тоест вредоносният факт едновременно да е причинил и полза, която трябва да се приспадне от вредата.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт