Home чл. 125 ЗДДС

чл. 125 ЗДДС

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за данък върху добавената стойност

Деклариране на данъка
Чл. 125. (Доп. – ДВ, бр. 108 от 2006 г. в сила от 01.01.2007 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; доп., бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; доп., бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; доп., бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм., бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.; изм., бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.; изм., бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; доп., бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.; доп., бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) За всеки данъчен период регистрираното лице подава справка-декларация, съставена въз основа на отчетните регистри по чл. 124 , с изключение на случаите по чл. 159б .
(2) (Изм. изцяло – ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; доп., бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Регистрираното лице, което е извършило за данъчния период вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка, заедно със справка-декларацията по ал. 1 подава и VIES-декларация за тези доставки за съответния данъчен период. Регистрираното лице, което прехвърля стоки, представляващи част от неговите стопански активи, от територията на страната до територията на друга държава членка под режим на складиране на стоки до поискване, заедно със справка-декларацията по ал. 1 подава и VIES-декларация за данъчния период на изпращането или транспортирането на стоките под този режим и за данъчните периоди на настъпване на промяна през 12-месечния период от пристигането или завършването на превоза, включително при замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3.
(3) Заедно със справка-декларацията по ал. 1 регистрираното лице подава и отчетните регистри по чл. 124 за съответния данъчен период.
(4) Справка-декларация по ал. 1 се подава и когато не следва да се внася или възстановява данък, както и в случаите, когато регистрираното лице не е извършило или получило доставки или придобивания или не е осъществило внос за този данъчен период.
(5) Декларациите по ал. 1 и 2 и отчетните регистри по ал. 3 се подават до 14-о число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнасят.
(6) (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.; отм., бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.).
(7) (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Декларациите по ал. 1 и 2 и отчетните регистри по ал. 3 се подават по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс освен в случаите на ал. 13 и чл. 126, ал. 4, 7 и 8.
(8) Справка-декларацията по ал. 1 и декларацията по ал. 2 се подават по образец, определен с правилника за прилагане на закона.
(9) (Нова – ДВ, бр. 108 от 2006 г. в сила от 01.01.2007 г.; изм., бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.; изм., бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Регистърът по чл. 124, ал. 7 се подава по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс до 14-о число на месеца, следващ календарното тримесечие, за което се отнася.
(10) (Нова – ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) В случаите по чл. 111, ал. 2, т. 5 регистрираното лице подава една справка-декларация за данъчния период, включваща доставките, извършени от лицето до датата на дерегистрацията, включително доставките, извършени след датата на последващата регистрация.
(11) (Нова – ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; отм., бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.).
(12) (Нова – ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; отм., бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.).
(13) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) При смърт на физическо лице или на физическо лице – едноличен търговец, декларациите по ал. 1 и 2 и отчетните регистри по ал. 3 за последния данъчен период по чл. 87, ал. 4 се подават от наследниците или заветниците в срок 2 месеца от приемане на наследството, но не по-късно от 14-о число включително на месеца, следващ 6-ия месец от датата на смъртта на наследодателя. Допълнително узнати обстоятелства се декларират, като в едномесечен срок от узнаването наследниците подадат нови декларации по ал. 1 и 2 и отчетни регистри по ал. 3. Подадена декларация от един наследник ползва и другите наследници.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт