Home чл. 42, ал. 4 ЗДДФЛ

чл. 42, ал. 4 ЗДДФЛ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Авансово удържане на данъка за доходи от трудови правоотношения
Чл. 42. […] (4) (Доп. – ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Размерът на дължимия данък се определя, като месечната данъчна основа по ал. 3 се умножи по данъчна ставка 10 на сто, а за доходите, придобити като морско лице – по данъчна ставка 1 на сто.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт