Home чл. 94, ал. 1 ЗБН

чл. 94, ал. 1 ЗБН

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за банковата несъстоятелност

Ред на вземанията
Чл. 94. (1) При извършване на разпределение на осребреното имущество вземанията се изплащат в следния ред:
1. вземания, обезпечени със залог или ипотека – от получената сума при реализацията на обезпечението;
2. вземания, заради които се упражнява право на задържане – от стойността на задържания имот;
3. разноските по несъстоятелността както и разноски на Централната банка, Министерството на финансите, Фонда за преструктуриране на банките и Фонда за преструктуриране на инвестиционните посредници във връзка с действия по преструктуриране по Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници;
4. вземания, за които фондът се е суброгирал;
4а. вземания на вложители, които са физически лица или микро-, малко и средно предприятие, за частта, която надхвърля размера на гаранцията по Закона за гарантиране на влоговете в банките, както и вземания по влогове на физически лица или микро-, малки и средни предприятия, които биха били отговарящи на условията влогове, ако не бяха направени в намиращи се извън Европейския съюз клонове на банката в несъстоятелност;
4б. вземания на други вложители, които не са покрити от системата за гарантиране на влоговете;
4в. вземания на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, които не отговарят на условията по т. 11 – 15;
5. вземания на банките, които не отговарят на условията по т. 11 – 15;
6. текущи вноски, дължими към Държавното обществено осигуряване и възникнали до една година преди датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност, както и вземания, произтичащи от трудови правоотношения, възникнали до една година преди датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност;
7. текущи публичноправни вземания на държавата и общините, като данъци, мита, такси и други, и вземания, възникнали до една година преди датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност;
8. всички останали вземания, които не отговарят на условията по т. 11 – 15;
9. вземанията по чл. 4, ал. 2, т. 1 ;
10. вземанията по чл. 4, ал. 2, т. 2 .
11. вземания, произтичащи от дългови инструменти, които отговарят на следните условия:
а) първоначалният договорен падеж на дълговите инструменти е поне една година;
б) дълговите инструменти не съдържат вградени деривати и самите те не са деривати;
в) в съответната договорна документация и, когато е приложимо, в проспекта във връзка с емитирането изрично е посочен по-ниският ред по тази точка;
12. вземания, произтичащи от подчинени инструменти или подчинени заеми, които не са част от допълнителния капитал от първи ред или от капитала от втори ред;
13. вземания, произтичащи от инструменти на капитала от втори ред съобразно правата по тях;
14. вземания, произтичащи от инструменти на допълнителния капитал от първи ред съобразно правата по тях;
15. вземания, произтичащи от инструменти на базовия собствен капитал от първи ред съобразно правата по тях.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт