Home чл. 9 ЗБН

чл. 9 ЗБН

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за банковата несъстоятелност

Искане за откриване на производство по несъстоятелност
Чл. 9. (Изм. и доп., бр. 62 от 2015 г., в сила 14.08.2015 г.) (1) Искането на Централната банка за откриване на производство по несъстоятелност за банка се подава в писмен вид до компетентния съд.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз; изм., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) В искането на Централната банка по ал. 1 се посочват само основанието или основанията по чл. 36, ал. 2 от Закона за кредитните институции, въз основа на които е отнет лицензът. В случаите по чл. 125 или 130 от Закона за кредитните институции в искането се посочват само основанието или основанията за неплатежоспособност на банката, въз основа на които е издадено решение на управителния съвет на Централната банка.
(3) Към искането се прилага заверен препис от акта на Централната банка.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 1.01.2006 г.) Изискванията на чл. 77 и 78 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не се прилагат при искането за откриване на производство по несъстоятелност за банка.
(5) За искането за откриване на производство по несъстоятелност за банка не се събира държавна такса.
(6) Най-късно до деня на подаване в съда на искането за откриване на производство по несъстоятелност Централната банка уведомява за това Фонда за гарантиране на влоговете в банките, наричан по-нататък “фонда”, с цел извършване на подготвителни действия за назначаване на синдик. Заедно с уведомлението Централната банка изпраща на фонда копие от списъка, воден при нея, на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици на банка.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт