Home чл. 68, ал. 3 ЗБН

чл. 68, ал. 3 ЗБН

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за банковата несъстоятелност

Разглеждане на направените възражения от съда
Чл. 68. […] (3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г.) С решението по ал. 1 съдът постановява допълване на списъка по чл. 67, ал. 2 , като посочва вида, основанието и размера, с които вземането следва да бъде включено в списъка, вида и размера на обезпечението и поредността на удовлетворяване на вземането, в случай че:
1. е уважил частично или изцяло възражение срещу неприето от синдика вземане;
2. е отхвърлил частично или изцяло възражение срещу прието от синдика вземане.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт