Home чл. 66, ал. 7, т. 2 ЗБН

чл. 66, ал. 7, т. 2 ЗБН

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за банковата несъстоятелност

Оспорване на списъка
Чл. 66. […] 7) (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 11.08.2015 г.; доп., бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г.) В 14-дневен срок след изтичането на срока по ал. 6 синдикът е длъжен да състави и обяви в търговския регистър: […] 2. списък на неприетите вземания, за които е подадено възражение пред съда при спазване изискванията на ал. 6;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт