Home чл. 66, ал. 6 ЗБН

чл. 66, ал. 6 ЗБН

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за банковата несъстоятелност

Оспорване на списъка
Чл. 66. […] (6) (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 11.08.2015 г.) В 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 5 всяко лице, направило възражение по реда на ал. 1, може да оспори пред съда по несъстоятелността решението на синдика по ал. 4 единствено за вземането, по което е възразило. Възражението до съда се подава чрез синдика.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт