Home чл. 66, ал. 4 ЗБН

чл. 66, ал. 4 ЗБН

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за банковата несъстоятелност

Оспорване на списъка
Чл. 66. […] (4) (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 11.08.2015 г.) Синдикът разглежда постъпилите възражения и становищата по тях и се произнася с окончателно решение относно изключването или включването на вземането в списъка на приетите от него вземания в 40-дневен срок от изтичането на срока по ал. 3.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт