Home чл. 63 ЗБН

чл. 63 ЗБН

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за банковата несъстоятелност

Молба за предявяване на вземанията
Чл. 63.(Изм. – ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.; доп., бр. 91 от 2017 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) Кредиторите предявяват писмено своите вземания пред синдика в срок два месеца от вписването на решението по чл. 13, ал. 1 .
(2) Кредиторите по ал. 1 посочват в молбата си основанието, размера на вземането, привилегиите и обезпеченията, адреса за кореспонденция по седалището на банката и прилагат писмени доказателства.
(3) (Доп. – ДВ, бр. 91 от 2017 г.) Вземанията на вложителите в банката, вземанията на работници и служители, произтичащи от трудово правоотношение с банката, възникнало до една година преди датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност вземанията на Министерството на финансите по чл. 152б, ал. 1 от Закона за публичните финанси, както и установените с влезли в сила актове публични вземания се смятат за предявени и се вписват служебно от синдика в списъка по чл. 64, ал. 1 . Това не отменя правото на лицата по предходното изречение да предявят пред синдика вземанията си в срока по ал. 1.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт