Home чл. 63, ал. 3 ЗБН

чл. 63, ал. 3 ЗБН

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за банковата несъстоятелност

Молба за предявяване на вземанията
Чл. 63. […] (3) (Доп. – ДВ, бр. 91 от 2017 г.) Вземанията на вложителите в банката, вземанията на работници и служители, произтичащи от трудово правоотношение с банката, възникнало до една година преди датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност вземанията на Министерството на финансите по чл. 152б, ал. 1 от Закона за публичните финанси, както и установените с влезли в сила актове публични вземания се смятат за предявени и се вписват служебно от синдика в списъка по чл. 64, ал. 1 . Това не отменя правото на лицата по предходното изречение да предявят пред синдика вземанията си в срока по ал. 1.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт