Home чл. 60а ЗБН

чл. 60а ЗБН

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за банковата несъстоятелност

Искове за връщане на получено имущество
Чл. 60а. (Нов – ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г.; изм. и доп., бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г.) Синдикът, временният синдик или фондът могат да предявяват искове пред съда по несъстоятелността за връщане в масата на несъстоятелността на получено имущество с произход от банката срещу всяко трето лице в случаите, когато:
1. третото лице не е изпълнило насрещна престация или същата е на значително по-ниска стойност от полученото, или
2. полученото от третото лице е под формата на парична и/или непарична вноска в капитала му.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г.) По иск по ал. 1 и в производство по обжалване не се събира предварително държавна такса от лицата по чл. 62, ал. 1. Ако искът бъде уважен, следващата се държавна такса се събира от осъдената страна, а ако искът бъде отхвърлен, държавната такса се събира от масата на несъстоятелността.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт