Home чл. 60а, ал. 1 ЗБН

чл. 60а, ал. 1 ЗБН

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за банковата несъстоятелност

Искове за връщане на получено имущество
Чл. 60а. (1) (Доп. – ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г.) Синдикът, временният синдик или фондът могат да предявяват искове пред съда по несъстоятелността за връщане в масата на несъстоятелността на получено имущество с произход от банката срещу всяко трето лице в случаите, когато:
1. третото лице не е изпълнило насрещна престация или същата е на значително по-ниска стойност от полученото, или
2. полученото от третото лице е под формата на парична и/или непарична вноска в капитала му.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт