чл. 60а, ал. 1 ЗБН

« Обратно към нормативния акт

Закон за банковата несъстоятелност

Искове за връщане на получено имущество
Чл. 60а. (Нов – ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 24.03.2015 г.) (1) Синдикът, временният синдик или фондът могат да предявяват искове пред съда по несъстоятелността за връщане на получено имущество с произход от банката срещу всяко трето лице в случаите, когато:
1. третото лице не е изпълнило насрещна престация или същата е на значително по-ниска стойност от полученото, или
2. полученото от третото лице е под формата на парична и/или непарична вноска в капитала му.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт